CONDICIONS DE COMPRA
AVÍS LEGAL


1. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ


Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix l'ordenament jurídic espanyol:


- Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç al detall.


- Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.


- Reial Decret llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrònica.


- Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de la contractació.


- Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.


- Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.


- Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.


i totes les disposicions legals resultin d'aplicació.


2. ÀMBIT D'APLICACIÓ


En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem que l'empresa amb denominació social és Lab Comercial Equipments, SL, CIF B66451709 i domicili social al carrer Amigó , 35 08021 Barcelona (Barcelona - Espanya), està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona - Tom 44678, Foli 0121, Full B, número I-463.260 i amb lloc web www.labcomercial.com.


A l'efecte del present condicions generals de venda, d'ara endavant l'empresa se li denominarà com "Lab Comercial".


Les presents condicions generals de venda s'apliquen estrictament a totes les relacions comercials de vendes de productes com de qualsevol servei associat amb l'empresa Lab Comercial amb les persones físiques o jurídiques, a partir d'ara "Clients", que actuen en el marc de la seva activitat professional, empresarial i que contractin a través del web de Lab Comercial, pel que queda fora de l'àmbit de l'aplicació de les normatives referents a Consumidors i Usuaris. La utilització i / o adquisició de qualsevol dels productes des de la pàgina web de Lab Comercial implica necessàriament l'acceptació com a Client, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals vigents en la data en què es faci l'operació corresponent, així com a les Condicions Particulars que, si escau, regeixin l'adquisició.

Se li informa que els tràmits per efectuar l'adquisició de productes són aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que el Client declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts a la pàgina web de Lab Comercial.


Qualsevol modificació i / o correcció de les dades proporcionades pels clients durant la navegació serà possible i haurà d'efectuar segons les indicacions incloses a la web. Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que trobarà a la nostra secció d'Atenció al Client.


El Client podrà accedir a la informació de la web en els següents idiomes: català, castellà i anglès.


3. PRODUCTES


S'entendrà per producte tots els béns i serveis venuts, comercialitzats, portats a terme o executats per Lab Comercial amb les característiques i preus que visionin al web.


Les fotografies del producte mostrades a la web o al catàleg són orientatives i poden tenir modificacions, així com els pesos, les mides i dimensions indicats són valors aproximats i no poden considerar contractuals.


Les especificacions dels productes indicades en els catàlegs i en les fitxes tècniques i que s’indiquin que compleixen alguna normativa d'ús, només garantim que compleixen les normatives indicades i no les no esmentades.


Lab Comercial es reserva el dret a decidir en cada moment quins són els productes que es presenten als clients mitjançant la seva pàgina web, a més, es reserva la facultat de modificar la sèrie de productes a causa de la variació en el mercat o eliminar en qualsevol moment i sense previavís qualsevol dels productes oferts a la web.


El subministrament del producte es limita al lliurament al lloc indicat pel client, sense incloure per part de Lab Comercial la prestació del muntatge o instal·lació del producte.


4. RESPONSABILITAT PER L'ÚS


El Client és l'únic responsable de l'elecció del producte, així com de l'ús o funció a què ell mateix ho destina. Lab Comercial no es fa responsable ni garanteix que sigui l'adequat per a les aplicacions tècniques preteses pel Client, ni per assolir, en tot o en part, els objectius previstos per aquest en efectuar la compra. Qualsevol recomanació d'ús pel personal de Lab Comercial es fa de bona fe i d'acord amb els nostres coneixements sense que suposi una declaració explícita o implícita d'idoneïtat del producte per a l'ús determinat pel Client.


Els Clients hauran de tenir una especial cura si posen a disposició de menors dels Equips i Productes subministrats per Lab comercial, fins i tot dins de l'àmbit escolar.


És responsabilitat del Client complir amb la normativa vigent i, molt especialment, pel que fa a disposicions relatives a seguretat laboral, higiene i prevenció de riscos.


En el cas particular dels equips, el Client és l'únic responsable del seu manteniment, calibratge periòdic i / o verificació, i de conèixer les possibles normatives a la qual estiguin subjectes els mateixos.


5. COMANDES


El Client podrà realitzar les comandes les 24 hores del dia en la nostra web: www.labcomercial.es. No disposem de cap tenda física.


Per iniciar qualsevol operació o comprar mitjançant a la web Lab Comercial, és imprescindible que el client sigui major d'edat i que estigui registrat a la web, creant un compte d'usuari, seguint les instruccions que li apareguin les pantalles successives i emplenant els formularis pertinents.


En el cas que Lab Comercial tingui coneixement que el Client sigui un menor d'edat, serà automàticament rescindit el seu compte i accés a la web.


Per obtenir ajuda com a usuari del web, podeu consultar a través de l'apartat "Com comprar"


6. PRESSUPOSTOS


En el cas que el Client ho sol·liciti via correu info@labcomercial.com o des de l'apartat "Atenció al client" de la nostra web, Lab Comercial pot fer pressupostos atenent les necessitats expressades pel client. Els pressupostos realitzats tindran una vigència de 15 dies naturals, a comptar a partir de la data de realització del mateix, llevat que s'especifiqui una vigència diferent.


7. PREU I CONDICIONS DE PAGAMENT


Les comandes hauran d’ésser d'un import mínim net de 25 euros sense IVA.


Els preus dels productes que comercialitza Lab Comercial i que no constin a la web seran comunicats al Client mitjançant un pressupost.


Els preus de compra vigents en el moment en què es realitza la comanda són els que apareixen en la web, excepte error tipogràfic. Els preus a la web s'indiquen amb l'Impost del Valor Afegit (AMB IVA) en color blau i el preu sense l'Impost del Valor Afegit (SENSE IVA) en color gris.


Canàries, Ceuta i Melilla, pel seu especial règim fiscal, estaran exemptes del pagament de l'IVA i subjectes al pagament de l'impost d'importació que, si s'escau, correspongui (les despeses del despatx de duanes i els impostos d'importació no estan inclosos en el preu l'article ni en el d'enviament però el Client ho haurà de pagar en destí).


En general, qualsevol impost, taxa, tribut i corretatge que es meriti a conseqüència de la compravenda dels productes, així com qualssevol altres despeses que es derivin de la mateixa, seran per compte i càrrec del Client.


Les despeses d'enviament que apareixeran en pantalla seran per compte del Client i es correspondran amb les tarifes marcades per l'agència de transport contractada en cada moment, i estaran en funció de la destinació i pes de l'enviament.


La forma de pagament podrà ser per transferència bancària o via telemàtica a través del web (TPV virtual).


En el moment que el Client seleccioni un producte, apareixerà en pantalla l'import d'aquest de producte amb IVA i sense IVA. En el cas que es realitzi la compra i que la compra estigués exempta de l'impost, l'exempció es contemplarà automàticament a partir de les dades personals introduïdes pel Client, un cop aquest hagi confirmat la seva comanda.


Per procedir al pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en el procés de compra.


En el cas de la transferència bancària, caldrà que el Client enviï al correu info@labcomercial.com adjuntant un justificant fefaent que el Client ha realitzat la seva transferència perquè Lab Comercial iniciï el procés d'enviament de la comanda.


En el cas del sistema de pagament electrònic, Lab Comercial té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic (TPV virtual) que ha contractat amb l'entitat bancària. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades per garantir la màxima seguretat de les mateixes. Aquestes dades s'allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol SSL (Secure Sockets Layer) per Certificat Quick. Aquest protocol és universalment suportat pels principals navegadors i garanteix al Client que el protegeixen que l'empresa amb la qual gestiona la seva compra no està sent suplantada, la salvaguarda de la confidencialitat de les seves dades, i la protecció que les seves dades només seran utilitzades per l'ús específic del moment de la compra.


També, Lab Comercial declara que en cap cas emmagatzema cap manera les dades proporcionades pels clients a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins transcorregut el període de desistiment.


Pel que fa al pagament mitjançant una targeta de crèdit i per proporcionar una major seguretat als propietaris de la targeta de crèdit, s'ha inclòs un nombre de tres dígits en les seves targetes que serveix com a codi d'identificació per verificar la presència física de la targeta durant les transaccions a través d'Internet. Aquest nombre de tres dígits apareix imprès al revers de la seva targeta (a la zona de signatura), immediatament després del número de la targeta. Amb el propòsit de prevenir transaccions fraudulentes amb targetes de crèdit, se sol·licitaran els esmentats dígits de control per validar l'operació. Les factures són pagadores en el moment de formalitzar la comanda tret que el Client tingui compte obert amb Lab Comercial, prèvia aprovació de l'Administrador de l'empresa.


Qualsevol retard en el pagament, d'una factura produirà de forma automàtica l'aplicació de penes de retard equivalents a 1,5 d'increment de la taxa d'interès legal en vigent a la data de venciment del pagament de la factura. Quedant en reserva l'acció d'un requeriment dirigit al Client mitjançant carta certificada amb justificant de recepció i això sense perjudici d'altres drets que la llei empari.


8. LLIURAMENT - TRANSPORT DE COMANDES


El marc de lliurament és en l'àmbit de l'estat del territori espanyol.


El Client, durant el procés de compra, podrà assenyalar el domicili de lliurament que podrà ser diferent de les dades que faciliti per a la seva factura, podent enviar, per exemple, al seu lloc de treball o fins i tot a una tercera persona o un centre de lliurament de l'empresa de transport. L'elecció de la direcció del lliurament i de la facturació, el Client ho podrà definir dins del procés de compra de www.labcomercial.com.


Els productes es lliuraran en el lloc indicat pel client en la web com "Adreça de lliurament" i que constarà detallat en la "Confirmació de comanda" mitjançant correu electrònic.


Els ports aniran sempre a càrrec del Client i el seu import es marcarà segons la destinació i el pes dels productes de la comanda.


Pot consultar a la web les despeses d'enviament, mitjançant l'apartat "Com comprar" on trobarà un quadre amb imports orientatius segons pes i destinació.


Si el Client desitja conèixer l'import exacte d'una comanda, haurà de simular un procés de compra, havent amb això, registrar-se com usuari, especificar l'adreça de lliurament i facturació, i seleccionant el transportista per la comanda.


Lab Comercial es compromet a que la seva comanda sortirà del seu magatzem en un màxim de 24 hores en dies hàbils després realitzar-se el pagament i que treballarà per aconseguir escurçar al màxim els terminis de lliurament. En el cas que hi hagi algun retard en el lliurament de la comanda, això no implicarà l'anul·lació de la comanda ni indemnització.


El Client haurà de verificar en el moment de la recepció dels productes, el bon estat dels paquets lliurats i que el nombre de paquets rebuts corresponen al mateix nombre de paquets que indica l'albarà. En signar la conformitat de l'albarà de lliurament del transportista, el Client dóna la seva conformitat a l'estat dels paquets i al nombre de paquets que consti a l'albarà.


Els productes viatgen sempre per compte i risc d'una agència de transports pel que Lab Comercial no es fa càrrec dels danys, pèrdues, ports, lesions o accidents que es produeixin en l'enviament dels mateixos. En el moment del lliurament, el Client ha de revisar que el paquet no estigui danyat exteriorment o que el paquet soni amb un interior danyat.


Si el paquet estigués aparentment danyat o al moure, sona a trencat, hauràs de retornar el paquet al transportista sense signar l'albarà de lliurament. En aquest cas, el transportista contactarà amb nosaltres i obrirem una incidència per resoldre-la al més aviat possible.


Després de rebre la comanda i signat l'albarà, si el Client obre el paquet i observa que la mercaderia està danyada, ha d'informar Lab Comercial de manera immediata a través del correu electrònic justificant mitjançant fotografies. Un cop, transcorri les primeres 24 hores des del lliurament, Lab Comercial no es farà responsable de l'estat de les mercaderies rebudes pel Client.


Lab Comercial es reserva el dret a reposar el material quan les circumstàncies o els precedents li porten a determinar, al seu únic criteri, que el Client actua amb mala fe en la seva reclamació.


Lab Comercial informa que per poder prestar el servei de transport contractat, les dades de caràcter personal com ara: correu electrònic, nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte del Client seran cedides a l'empresa de transport amb la finalitat de dur a terme el lliurament del material sol·licitat. Mitjançant l'acceptació de les presents condicions s'entendrà que el Client autoritza de forma expressa a Lab Comercial per realitzar el tractament de les dades personals del Client exclusivament per als esmentats fins.


9. DEVOLUCIONS O DESISTIMENT DE LES COMANDES


El Client disposa d'un termini de catorze (14) dies naturals, segons el calendari oficial del seu lloc de residència habitual, a comptar a partir de la recepció pel Client dels productes comprats. En tot cas, s'entendrà que el Client ha conegut el dret de desistiment des del registre com a usuari en la pàgina web en què se li exigeix la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què s'efectuï el comanda.


El procediment per a exercir una devolució s'iniciarà amb la sol·licitud del Client mitjançant l'obertura de gestió a través del Departament d'Atenció al Client que apareix a la pàgina web i el seu enviament a Lab Comercial. El Departament d'Atenció al Client li donarà contestació en un termini màxim de 48 hores laborables des de la recepció de la sol·licitud, assignant si procedeixen instruccions de la devolució.


En cas d'acceptació de la devolució del material per part de Lab Comercial, el Client rebrà via correu, el nombre de devolució i les instruccions per procedir a la seva devolució. El Client podrà efectuar la seva devolució en el termini dels cinc dies següents a la recepció del correu, indicant en el paquet d'enviament el nombre de devolució assignat.


No serà acceptat cap producte retornat que no es rebi en perfectes condicions i / o en el seu embalatge original.


No s'admetrà la devolució del producte un cop usat o si ha estat alterat o modificat.


Acceptat el desistiment del Client per part de Lab Comercial i un cop rebut el material amb conformitat del seu correcte estat, Lab Comercial tornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament i les despeses d'enviament amb la retenció de la comissió bancària corresponent si fos el cas.


10. NOTIFICACIONS


A l'efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre Lab Comercial i el Client, aquest s'ha d'adreçar al Servei d'Atenció al Client mitjançant el formulari de contacte que apareix a la nostra web o via correu electrònic info@labcomercial.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida al Departament d'Atenció al Client de Lab Comercial Equipments, SL, Carrer Amigó 35 4t B, 08021 Barcelona (Barcelona).


Les comunicacions de Lab Comercial al Client es realitzaran conforme a les dades aportades pel Client a l'hora de registrar-se en la pàgina web.


El Client accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web, i / o l'adquisició de productes, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions. Les parts reconeixen a aquest efecte la mateixa força probatòria als seus correus electrònics que als intercanvis en la forma recomanada amb sol·licitud d'avís de recepció.


En cas de diferència entre les parts, el document que servirà de base a la demostració de la prova serà el conservat en el sistema d'arxiu electrònic dedicat de Lab Comercial.


11. FORMES DE PAGAMENT


Al client se li facilita les següents formes de pagaments entre les que podrà triar:


- Transferència bancària.


- Targeta de crèdit o dèbit a través de TPV.


Les formes de pagament sempre seran per avançat. Les compres seran lliurades al costat de la factura de la comanda.


12. GARANTIA


De conformitat amb la legalitat vigent, tota venda de productes està sotmesa a les garanties legals i més específicament a la responsabilitat per defectes ocults.


El marc legal vigent, Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i Llei 3/2014 per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 té per objecte facilitar al consumidor el coneixement del precontracte de les condicions de compra i entre altres diferents opcions, el dret per exigir el rescabalament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, és a dir, que el producte venut presenti defectes ocults o de fabricació i que ho facin impropi per a l'ús al qual està destinat, o que disminueixin tant aquest ús que no compleixi els requisits pel qual el Client ho hagués comprat.


En cas de manca de conformitat del producte, en general, es reconeix un termini de dos anys de garantia des de la data de lliurament del producte perquè el comprador pugui fer efectius els seus drets.


Per accedir a aquesta garantia, el Client haurà de presentar documentació acreditativa mitjançant la factura.


Aquesta garantia cobreix, a elecció del fabricant, la reparació del producte involucrat pel que fa al defecte constatat o la substitució del producte per un altre producte amb funcionalitats similars o, almenys, un producte equivalent. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.


Ara bé, només en els 6 mesos següents al lliurament, es presumeix que la falta de conformitat ja existia en el moment de la mateixa, corresponent al comprador provar que el producte no era conforme.


El benefici per part del Client de la referida garantia està subordinat:


1. El Client notifiqui per escrit a Lab Comercial, mitjançant escrit al nostre departament de servei d'Atenció al Client, adjuntant la factura que acrediti la garantia, i no és acceptada en els nostres magatzems cap mercaderia que no hagi estat prèviament autoritzada al seu canvi, devolució o reparació per defecte de fabricació.


Pel que fa als defectes aparents i a la vista del producte, aquesta notificació s'ha de fer dins de les primeres 24 hores següents al lliurament del producte.


2. El Client tornarà el producte en qüestió, amb el seu embalatge original assegurant la seva protecció durant el transport i acompanyant de l'albarà de lliurament i la factura corresponent emesa per Lab Comercial.


3. El producte per a reparació sempre haurà de ser enviat a ports pagats pel client.


4. Lab Comercial o el Servei Tècnic del fabricant de verificar de l'existència del defecte en el producte que quedi cobert per la garantia.


5. Lab Comercial es reserva el dret a sol·licitar a un servei tècnic oficial de la marca, una verificació de l'origen del problema. En cas de resultar un defecte provocat pel mal ús, la reparació serà fracturable.


6. Si el producte està en garantia i té un defecte de fabricació, Lab Comercial abonarà al Client els ports pagats i els ports de la devolució del producte al client anirà a càrrec de Lab Comercial.


La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri en la factura i només el titular pot exigir la mateixa.


La garantia perdrà el seu valor en els següents casos


- El producte dotat d'una data límit d'ús / de consum (presència d'una data d'expiració, caducitat, etc.).


- En cas d'ús indegut per no seguir el manual d'instruccions del producte. Transformació del producte.


- Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.


- Si es manipula o es repara l’aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.


- Negligència del Client en l'emmagatzematge i / o manteniment del producte.


- Si hi ha deteriorament normal del producte.


- Si no es té la factura.


- En cas de pujades de tensió o connexió a un voltatge inadequat.


Si el producte no està en garantia, el Client podrà sol·licitar un pressupost de la reparació del producte amb el pagament del cost d'aquest estudi, el qual serà descomptat en el cas que es realitzi la reparació. El Client haurà de fer-se càrrec dels costos de transport. Les parts consumibles com bateries, hidràulics, motors, cables, piles, bombetes, fusibles, etc. no entren en la garantia juntament amb accessoris.


Durant el període de reparació o revisió, l'empresa no substituirà el producte ni tampoc implicarà cap indemnització.


13. RESPONSABILITAT


Llevat que hi hagi disposicions legals imperatives contràries:


- Lab Comercial només podrà fer-se responsable de la seva falta provada i exclusiva en la realització del dany.


- Lab Comercial en cap cas serà considerada responsable davant del client per qualsevol dany indirecte com ara perjudici o trastorn comercial, pèrdua de clientela, pèrdua de benefici, pèrdua d'imatge de marca o pèrdua de dades.


- En qualsevol cas, la responsabilitat de Lab Comercial respecte al Client no podrà:


a) Ser reclamada més enllà de 6 mesos després de l'ocurrència del fet generador d'aquesta.


b) Excedir l'import global "sense IVA" abonat pel Client a Lab Comercial a títol de la comanda que hagi generat la seva responsabilitat.


14. FORÇA MAJOR


Les obligacions de LAB Comercial queden suspeses pel període i en la mesura d'esdeveniments independents de la seva voluntat i de la dels seus proveïdors. Si la durada d'aquests esdeveniments sobrepassa 6 mesos continus, l'anul·lació de la comanda podrà ser decidida de comú acord entre Lab Comercial i el Client. La força major inclou especialment els següents esdeveniments: incendis, interrupció dels sistemes informàtics i de telecomunicacions, incidents o incompliment de transport, vaga, block out, retards i / o avaries en els processos de producció, devaluació de la moneda, interdicció o embargament d'importacions o exportacions, i, en general, qualsevol esdeveniment aliè al control ia la voluntat de Lab Comercial que li impedeixi complir amb totes o part de les seves obligacions davant el client. Una situació de força major no donarà dret al client a rebre cap tipus de compensació i / o indemnització.


15. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE


Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb les lleis espanyoles. Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Barcelona - Espanya) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i / o compliment d'aquestes Condicions Generals amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.