GARANTIA


Segons la legalitat vigent, tota venda de producte està sotmesa a les garanties legals i més específicament a la responsabilitat per defectes ocults.


El marc legal vigent, Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i Llei 3/2014 per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 té per objecte facilitar al consumidor el coneixement del precontracte de les condicions de compra i, entre altres diferents opcions, el dret per exigir el rescabalament quan el ben adquirit no sigui conforme amb el contracte, és a dir, que el producte venut present defectes ocults o de fabricació i que ho facin impropi per a l'ús al com està destinat, o que disminueixin tant aquest ús que no compleixi els requisits pel qual el Client ho hagués comprat.


En cas de mancança de conformitat del producte, en general, es reconeix un termini de dos anys de garantia des de la data de lliurament del producte perquè el comprador pugui fer efectius els seus drets.


Per accedir a aquesta garantia, el Client haurà de presentar la documentació acreditativa que és la factura.


Aquesta garantia cobreix, a elecció del fabricant, la reparació del producte involucrat pel que fa al defecte constatat o la substitució del producte per un altre producte amb funcionalitats similars o, almenys, un producte equivalent. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.


Matisar que només en els 6 mesos següents al lliurament, es presumeix que la falta de conformitat ja existia en el moment de la mateixa, corresponent al comprador provar que el producte comprat no era conforme.


El benefici per part del Client de la referida garantia està subordinat:


1. El Client notifiqui per escrit a Lab Comercial, mitjançant escrit al nostre departament del Servei d'Atenció al Client, adjuntant la factura que acrediti la garantia, i no serà acceptada en els nostres magatzems cap mercaderia que no hagi estat prèviament autoritzada al seu canvi, devolució o reparació per defecte de fabricació.


Pel que fa als defectes aparents i a la vista del producte, aquesta notificació s'haurà de fer dins de les primeres 24 hores següents al lliurament del producte.


2. El Client tornarà el producte en qüestió, amb el seu embalatge original assegurant la seva protecció durant el transport i acompanyant de l'albarà de lliurament i la factura corresponent emesa per Lab Comercial.


3. El producte per a reparació sempre haurà de ser enviat a ports pagats pel Client.


4. Lab Comercial o el Servei Tècnic del fabricant verificarà de l'existència del defecte en el producte que quedi cobert per la garantia.


5. Lab Comercial es reserva el dret a sol·licitar a un Servei Tècnic Oficial de la marca, una verificació de l'origen del problema. En cas de resultar un defecte provocat pel mal ús, la reparació serà fracturable.


6. Si el producte està en garantia i té un defecte de fabricació, Lab Comercial abonarà al Client els ports pagats i els ports de la devolució del producte al Client anirà a càrrec de Lab Comercial.


La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri en la factura i només el titular pot exigir-la. La garantia perdrà el seu valor en els següents casos:


- El producte té una data límit d'ús/de consum i ja ha caducat.


- En cas d'ús indegut per no seguir el manual d'instruccions del producte. Transformació del producte.


- Si es modifiquen, alteren o substitueixen alguns de les dades de la mateixa o del justificant de compra.


- Si es manipula o repara l'aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.


- Negligència del Client en l'emmagatzematge i / o manteniment del producte.


- Deteriorament normal del producte.


- Si no té factura.


- En cas de pujades de tensió o connexió a un voltatge inadequat.


Si el producte no està en garantia, el Client podrà sol·licitar un pressupost de la reparació del producte amb el pagament del cost d'aquest estudi, el qual serà descomptat en el cas que es realitzi la reparació. El Client haurà de fer-se càrrec dels costos de transport. Les parts consumibles com bateries, hidràulics, motors, cables, piles, bombetes, fusibles, etc. no entren en la garantia juntament amb accessoris.


Durant el període de reparació o revisió, l'empresa no substituirà el producte ni tampoc implicarà cap indemnització.