DEVOLUCIONS

DEVOLUCIONS O DESISTIMENT DE LA COMANDES

El Client disposa d'un termini de catorze (14) dies naturals, segons el calendari oficial del seu lloc de residència habitual, a comptar a partir de la recepció pel Client dels productes comprats. En tot cas, s'entendrà que el Client ha conegut el dret de desistiment des del registre com a Usuari a la pàgina web en què se li exigeix la lectura i acceptació de les presents Condicions Generals, i en tot cas des del moment en què s'efectuï la comanda.

En cas d'acceptació de la devolució del material per part de LABComercial, el Client rebrà via correu, el nombre de la devolució i les instruccions per a procedir amb la seva devolució. El Client podrà efectuar la seva devolució en el termini dels cinc dies següents a la recepció del correu, indicant en el paquet d'enviament el nombre de devolució assignat.

No serà acceptat cap producte retornat que no es rebi en perfectes condicions i/o en el seu embalatge original.

No s'admetrà la devolució del producte un cop usat o si ha estat alterat o modificat.
Acceptat el desistiment del Client per part de LABComercial i un cop rebut el material amb conformitat del seu correcte estat, LABComercial retornarà les quantitats rebudes mitjançant abonament i les despeses d'enviament amb la retenció de la comissió bancària corresponent si fos el cas.

DANYS PER TRANSPORT

Els productes viatgen sempre per compte i risc d'una agència de transports per la qual cosa LABComercial     no es fa càrrec dels danys, pèrdues, ports, lesions o accidents que es produeixin en l'enviament dels mateixos. En el moment del lliurament, el Client ha de revisar que el paquet no estigui danyat exteriorment o que el paquet soni amb un interior danyat.

Si el paquet estigués aparentment danyat, amb cops o al moure sona que el material està trencat, el Client ha de retornar automàticament el paquet al transportista sense signar l'albarà de lliurament.

En aquest cas, el transportista ens notificarà la incidència i paral·lelament iniciarem una incidència per resoldre-la el més aviat possible. En aquest cas, LABComercial es farà càrrec de la recollida del producte defectuós i una vegada rebut, es procedeix a reenviar una nova comanda sense cap càrrec per al Client.

Si després de rebre la comanda i signat l'albarà, el Client obre el paquet i observa que la mercaderia està danyada, ha d'informar LABComercial de manera immediata a través del correu electrònic info@labcomercial.com justificant-mitjançant diverses fotografies dels productes danyats així com de l'embalatge rebut (on es observi l'etiqueta d'identificació del transportista) durant les primeres 24 hores des del lliurament.

Un cop passada les 24 hores de lliurament de la comanda, LABComercial no es farà responsable de l'estat de les mercaderies rebudes pel Client.

LABComercial es reserva el dret a reposar el material quan les circumstàncies o els precedents li portin a determinar, al seu sol criteri, que el Client actua amb mala fe en la seva reclamació.

PRODUCTO DEFECTUOSO

LABComercial es farà càrrec de totes les despeses derivades del lliurament a client d'un producte defectuós sempre que el Client realitzi la reclamació dins dels 7 dies següents a la data de factura. Passat aquest termini entra en vigor la garantia que ofereixi el fabricant de cada producte. Les condicions i cobertura de la garantia variaran per a cada cas (veure a l'apartat seguint el següent enllaç: “Garantía”).

Per a aquest cas, es donarà instruccions al Client per a la recollida del producte. El producte haurà d'estar embalat en l'envàs original i en perfecte presentació. Un cop rebut el producte per LABComercial i revisat, es procedirà a l'enviament d'un de nou article  al Client.